Now What, Insa Art Space of the Arts Council, Korea

2009

Curator: Ji Yoon Yang

2009-10-16 -> 2009-11-08
Insa Art Space of the Arts Council Korea, Project Space Itaewon
Seoul, Corea
Curator: Ji Yoon Yang
Contributors involved: Seokho Kang, Antonio Negri, Pash Buzari, Yangachi, Ai Weiwei, Baruch Gottlieb, Yang-ah Ham, Sungmin Hong, Chulki Hong, Jiwoo Hwang, Aernout Mik.
Vidéos : The creationnists, Abba Mao.